BLUESOFT


Blue Soft 04 je poslovno knjigovodstveni paket koji radi na Windows okruženju, nad bazom Sybase SQL Anywhere 5.0. Zamišljen je kao integrisani paket koji se sastoji iz slijedećih cjelina:
Osnovni podaci
dio za definisanje pojmova koji čine okruženje poslovanja, koji su relativno sporo promjenljivi: organizaciona struktura, komitenti, artikli, jedinice mjera, usluge, grupisanje artikala, artikli u magacinu, eksterni šifarnici artikala, područja, valute, sredstva plaćanja, razne analitike, kursna lista, tipovi magacina, tipovi cjenovnika i cjenovnici, radna mjesta, radnici, kvalifikacije, svrhe transakcija, porezi, vrste zavisnih troškova, carinske tarife, kamatne stope, procenti za maržu, cash flow, vrste i tipovi dokumenata, načini vodenja magacinskih kartica i kontni plan.
Trgovina
obuhvata nabavku i prodaju robe i materijala, kartice, lager liste, cjenovnike i veliki broj tipova dokumenata, kao što su: nalozi početnog stanja, nalozi popisa, nivelacije, rezervacije, nalozi otpisa itd, zatim magacinski dokumenti kao što su: prijemnica, otpremnica, interne prijemnice i otpremnice i odgovarajući dokumenti povrata, kao i trgovinski dokumenti - ulazna kalulacija, prenosna dostavnica, ponuda, faktura, profaktura itd. Paket omogućava da korisnik samostalno definiše neograničen broj vrsta dokumenata po svakom tipu, na osnovu svojih potreba. Na osnovu podataka unijetih kroz navedena dokumenta omogućen je veliki broj izvještaja i uvida u stanje, kao što su: kartice, lager liste, rezervacije, stanje zaliha po strukturi, pregledi za nabavku na osnovu minimalnih i maksimalnih količina, pregled očekivanih količina, promet artikala i usluga, promet po komitentima, pregled dokumenata, pregled poreza itd. kao i poslovne knjige koje propisuje zakonodavac.
Finansijska operativa
obuhvata knjige ulaznih i izlaznih profaktura i faktura, dokumente blagajne, obračun kamata, izvode žiro računa kao i izvještaje: dospijeće faktura, prihodi i rashodi, pregled prometa, zbirni pregled po analitikama, stanje komitenata sa karticama, sporna potraživanja, stanje i dnevnik blagajne, kursne razlike, cash flow, kao i pregled PDV-a sa propisanim izvještajima od strane zakonodavca.
Glavna knjiga
je aplikacija u koju se slivaju obrađeni podaci unijeti kroz operativna dokumenta iz drugih aplikacija. Izvještaji su: pregled naloga, pregled po stavkama, kartice, višestruka analitika, pregled po organizacionim jedinicama, zbirni pregled po analitici, analitike po kontima, bruto bilans, bilans uspijeha.
Obracun zarada zaposlenih
omogućava jednostavan i brz obračun uz mogućnost definisanja različitih vrsta rada i formula za njihov obračun, kao i obračun poreza i doprinosa sa štampom virmana i svih propisanih obrazaca od strane zakonodavca.
Proizvodnja
omogućava definisanje normativa (receptura, konfiguracija) na osnovu kojih se kroz dokumente proizvodnje kao što su radni nalozi, predatnice gotovih proizvoda, izdatnice materijala i kalkulacije cijena gotovih proizvoda automatski vodi evidencija o stanju zaliha materijala i proizvoda na lageru.
Magacin
aplikacija koja služi za posebnu paralelnu evidenciju magacionera, sa stanjem robe.
Osnovna sredstva
aplikacija za evidenciju i praćenje osnovnih sredstava sa obračunima amortizacije.
Maloprodajna kasa
je operativni deo programa koji služi za unos podataka na samom mestu prodaje. Omogućeno je direktno povezivanje sa raznim fiskalnim uredajima.
Restoransko poslovanje
je aplikacija za operativni rad konobara i analitičko praćenje dnevnog poslovanja. Omogućena je dvostruka kontrola poručivanja kao i automatska signalizacija porudžbina u šanku i kuhinji. Sistem je povezan i sa džepnim računarima (Pocket PC) pomoću kojih se brzo i efikasno unose porudžbine. Dnevno se podaci zbirno prenose u ostale aplikacije gde se dobija uvid u stanje zaliha, na osnovu normativa za jela i pića, kao i o stanju finansijskih kartica gostiju. Omogućeno je direktno povezivanje sa više vrsta fiskalnih uredaja. Poslovno knjigovodstveni paket Blue Soft namijenjen je za poslovanje malih i srednjih preduzeca, proizvodnih firmi knjigovodstvenih agencija, samostalnih radnji i ugostiteljskih objekata. Blue Soft je napravljen u 4 različita paketa, a svaka varijanta je sadržajem i cijenom prilagođena na osnovu potreba korisnika.

Blue Soft paket „Kasa“  - 1 računar
295.00 KM
Ovaj najmanji paket u sebi obuhvata Trgovinu i Maloprodajnu Kasu.      

Blue Soft paket „Trgovina“- za 3 računara 
785.00 KM
Ovaj paket u sebi sadrzi: Trgovinu, Finansijsku operativu, Proizvodnja i Maloprodajnu kasu kojem mogu    da vode kompletno trgovačko-proizvodni dio i interne finansije (izvode, blagajnu i stanje kupaca    i dobavljača)  bez  poznavanja knjigovodstva.   

Blue Soft paket „Knjigovodstvo“ -za 3 računara 
1,175.00 KM
Ovaj paket sadrži u sebi sve za cjelokupno vođenje knjigovodstva kod korisnika i  sadrži:  Trgovinu,    Finansijsku operativu, Proizvodnja, Osnovna sredstva, Plate, Glavnu knjiga i Maloprodajnu Kasu .    Paket je namijenjen za kompletno vođenje poslovanja.

 
Blue Soft paket „Restoran“  - 1 računar
980.00 KM
Ovaj paket je namijenjen vodjenje ugostiteljskih objekata i sadrži u sebi: Trgovinu, Finansijsku operativu, Proizvodnju - kuhinja, Restoran-Kasa.Sve cijene su bez uračunatog PDV-a.

Licenca Blue Soft

Licenca

Kontakt

Telefon: 051/251-016
Email: prodaja@sampros.com
Webshop: www.sampros.com/webshop/

Novice Cerovića 7
78 000 Banja Luka
RS, BiH